سنگهای پُرفیری در معماری

سنگهای پُرفیری در معماری

2 شهریور1396

سنگهای پُرفیری که امروزه در محوطه سازی و نماسازی دیوارهای داخلی و خارجی به کار می روند، یکی از سنگهای آذرین بیرونی – از گروه ریولیت ها وداسیت ها هستند. این سنگها عمدتاً در پوستۀ زمین یافت می شوند. سازندهای حــاوی این سنگها در ایران اغلب نازک و لایه هستند. از دیدگاه پتروگرافی، بافت پُرفیری حالتی ریزبلور تا شیشه ای دارد واین بافت بیش از 65% آن را تشکیل می دهد.30 تا 35% بقیه را بلورهای کوچکی ( در اندازه های 2 تا 4 میلیمتر ) تشکیل می دهند. فراوانترین بلور موجود،کوارتز است و اغلب به خاطر حضور این کانی با نام کوارتز پُرفیری شناخته می شود. در سنگهای پُرفـیــری درصد اندکی از کانیهای میکا و فلدسپارهم حضوردارند. کلمات کلیدی مرتب: سنگ ساختمانی سنگ ساختمانی قیمت سنگ ساختمان سنگ ساختماني سنگ ساختمانی+عکس سنگ ساختمانی تراورتن سنگ ساختمانی ایران سنگ ساختمانی اصفهان سنگ ساختمانی کارینو سنگ ساختمانی مرمریت

جزئیات
تفاوت سنگ مرمر و مرمریت

تفاوت سنگ مرمر و مرمریت

17 مرداد1396

تفاوت سنگ مرمر و سنگ مرمریت دسته بندی : سنگ ساختمانی سنگ مرمریت نوعی از سنگ آهک است که تحت حرارت بالا و فشار زیاد دگرگون شده است.در این دگرگونی بلورهای ریز کلسیت مجدد متبلور و به بلورهای درشت تبدیل می شوند. رگه های که در سنگ مرمریت وجود دارد مربوط به ناخالصی های موجود در سنگ آهک اولیه می باشد. سنگ های مرمریت نسبت به سنگ های تراورتن چگال تر و اصولاً بدون تخلخل می باشند. بیشترین کاربردهای سنگ های مرمریت در سنگفرش،کف و پله ها می باشد. اما سنگ مرمر ،‫سنگ ﻣﺮﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎي آﻫﻜﻲ اﺳﺖ. ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت در ﺣﻴﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ، در اﺛﺮ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد، ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ سنگ های ﻣﺮﻣﺮ ﺑﺎﻓﺖ در ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه دارﻧﺪ. در واﻗﻊ سنگ ﻣﺮﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ دﮔﺮگونی ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ داراي اﻧﻮاع رﻧﮓﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﺳﻴﺎه، ﺳﺒﺰ، ﻗﺮﻣﺰ، زرد و ارﻏﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﻣﺮﻣﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ. ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ را ﺑﺮاي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت و ﻣﺼﺎرف داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻒ، دﻳﻮار و ﻛﺎرﻫﺎي ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﻣﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻛﻢ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﺳﺎزي ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻮاي آﻟﻮده‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻄﺢ ﻏﻴﺮ ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻣﺮﻣﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد. کلمات کلیدی مرتبط: سنگ ساختمانی سنگ ساختمانی قیمت سنگ ساختمان سنگ ساختماني سنگ ساختمانی+عکس سنگ ساختمانی تراورتن سنگ ساختمانی ایران سنگ ساختمانی اصفهان سنگ ساختمانی کارینو سنگ ساختمانی مرمریت

جزئیات
سنگ مصنوعی

سنگ مصنوعی

17 مرداد1396

به طور کلی سنگ مصنوعی که به آن ترکیبات سنگی نیز می گویند، از ترکیب مواد سنگی طبیعی و چسب های ساختاری تشکیل شده اند که در شرایط خلا فابریک شده اند. چگالی در سنگ مصنوعی بالا است. در انواع سنگ مصنوعی معمولا 91 الی 96 درصد از وزن کل ، مربوط به وزن ترکیبات سنگ است. آگرگات ها نیز دارای وزن مخصوصی معادل 2700 هستند. در این مقاله شما را با تعاریف متعددی که در باب سنگ مصنوعی ارائه شده اند، آشنا می کنیم. تفاوت در تعاریف مختلف سنگ مصنوعی به دلیل اختلاف در طبیعت مواد به کار رفته در ساخت سنگ مصنوعی است. • نوعی از سنگ مصنوعی متشکل از سنگ مرمر و دیگر انواع سنگ آهکی است که به این نوع سنگ مصنوعی ، سنگ مرمریت می گویند. • از ترکیب سنگ های سیلیکاته نظیر کوارتز، گرانیت، سیلیکا، کوارتزیت و غیره نوعی سنگ مصنوعی ایجاد می شود که به آن ها سنگ گرانیتی اتلاق می شود. در ایجاد و تولید سنگ مصنوعی همچنین می توان از برخی مواد سنگی دیگر به مانند سرپانتین، اسلیت و دولومیت نیز استفاده کرد. لازم به ذکر است که تفاوت در ترکیبات موجود در سنگ مصنوعی موجب ایجاد تنوع در ظاهر انواع سنگ مصنوعی می شود. کلمات کلیدی مرتبط: سنگ آنتیک+دکوراسیون داخلی سنگ آنتیک آشپزخانه سنگ آنتیک قیمت سنگ آنتیک مصنوعی سنگ آنتیک پشت تلویزیون سنگ آنتیک بین کابینت سنگ آنتیک چیست سنگ آنتیک هنرمند سنگ آنتیک در آشپزخانه

جزئیات